56-321 Bukowice, ul. Leśna 6
Otwarte: Pn-Pt 07:00 - 15:00

WARUNKI GWARANCYJNE

I. WARUNKI GWARANCYJNE

gwarancja
Firma Car Lack zapewnia wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów. Warunkiem utrzymania wysokiej jakości wyrobów jest spełnienie poniższych wymogów, a szczególnie przestrzeganie zasad przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobów.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej na firmowym arkuszu reklamacyjnym zamieszczonym na naszej stronie w zakładce Do Pobrania. Po ściągnięciu arkusza i wypełnieniu należy wysłać go na adres reklamacje@carlack.com.pl.
 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za produkowane przez siebie wyroby przez okres 24 miesięcy tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w wyrobie.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia powierzchni zewnętrznej wyrobów przed ich montażem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty wymiany reklamowanych frontów w miejscach innych aniżeli miejsce ich dostawy. Wyroby należy zweryfikować pod kątem zabrudzeń, zarysowań, wgniotów, uszkodzeń mechanicznych oraz wybarwień w okresie do 10 dni od dnia zakupu ich u producenta. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni lub wad widocznych przy zakupie, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 3. Producent informuje iż w przypadku ewentualnych "skaz" powierzchni lakierniczej ich zasadność reklamacyjna będzie rozpatrywana i uwzględniana pod warunkiem iż będą one widoczne gołym okiem przy świetle dziennym z odległości 100 cm.
 4. Producent informuje iż w przypadku wymiarów zewnętrznych zamówionych/wyprodukowanych frontów dopuszcza się tolerancję/odstępstwo w wymiarach (+ -) 1 do 2 mm.
 5. Usunięcie wady lub wymiana wyrobów wadliwych na wyroby wolne od wad nastąpi (w przypadku uznania danej reklamacji przez producenta) bezpłatnie w terminie możliwie najszybszym wynikajacym z rygoru produkcyjnego jednakże nie później niż do 21 dnia (wliczając dni robocze) od daty jej uznania.
 6. Po terminie 10 dni od dnia sprzedaży Dostawca nie odpowiada za:
  - wady powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobów,
  - wady wymienione w punkcie 2,
  - uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika).
  - uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami
  i przeznaczeniem wyrobu,
  - uszkodzenia wynikłe na skutek transportu, celowego lub nieumyślnego uszkodzenia,
  - uszkodzenia elementów szklanych.
 7. Odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami reklamacji, warunkami przechowywania i sposobami użytkowania wyrobów.
 8. Reklamacji nie podlegają wyroby, na których dokonano czynności technologicznych (z wyjątkiem wad powstałych z przyczyny tkwiącej w wyrobie).
 9. Producent zastrzega sobie prawo do trzy krotnego usunięcia zasadnych wad wskazanych przez klienta dla reklamowanego towaru.
 10. Odbiór reklamowanych frontów przez producenta odbywa się tylko i wyłącznie z punktu ich dostawy. Producent nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich dostarczeniem do tego punktu przez klienta w przypadku ewentualnej reklamacji.

II. WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW

  1. Elementy lakierowane powinny być:
  - przechowywane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza od 25% do 80 %,
  - zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego,
  - przechowywane w pomieszczeniach czystych i niezapylonych,
  - zabezpieczone gąbką przed powstaniem zarysowań,
  - fronty gięte powinny być składowane pionowo,
  - szkło powinno być składowane pionowo, a warstwy powinny być przełożone (np. papierem lub gąbką)

III. ZASADY I SPOSOBY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WYROBÓW

 1. Wyroby należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Wyroby powinny być właściwie zamontowane.
 3. Meble z frontami lakierowanymi powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 80%.
 4. Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni mebli rozlanej i skroplonej wody, alkoholu, octu, kwasów, zasad i innych środków chemicznych oraz na bieżąco usuwać zabrudzenia.
 5. Należy regularnie czyścić zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie frontów miękką tkaniną z użyciem odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji frontów lakierowanych.
 6. Do czyszczenia frontów nie należy używać detergentów, rozpuszczalników, twardych gąbek i past zawierających środki ścierne.
 7. Szkło lakierowane ze strony, na która jest powierzchnią lakierowaną należy wycierać miękką szmatką z niewielką ilością łagodnego środka myjącego (najlepiej wody), nie należy mocno pocierać.
  Prawą strona natomiast może być konserwowana i myta jak standardowe powierzchnie szklane.
Przypominamy, iż podstawą rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej na firmowym arkuszu reklamacyjnym zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania